10.8.06

Regler for tur til Auschwitz

Turen til Auschwitz er et ledd i skolens holdningsskapende arbeid, og har som faglig mål å styrke elevenes kritiske holdning til nazisme, rasisme og fremmedfientlighet.

Det vil ikke være anledning til å reservere seg mot noen av turens delarrangementer.
Elevene er under hele turen i skolens varetekt. Det innebærer at skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder til enhver tid ? også de sanksjonsformer som knytter seg til det.

Ikke minst av hensyn til elevenes egen sikkerhet, har elevene ingen fritid i den forstand at de kan gjøre som de vil etter at dagens faglige arrangementer er over. Over alt hvor turens voksenpersoner finner det rimelig, skal elever bare kunne bevege seg fritt i samvær med voksne. Vi viser i denne sammenheng til brev fra KUF der det heter at selv om foreldre samtykker i at deres barn deltar på en slik tur, ?kan det ikke inntolkes i et slikt samtykke at det er akseptert noen økt risiko for barna.?

Alle voksenpersoner som deltar på turen har samme myndighet som lærer. Elevene skal rette seg etter de beskjeder de får, uansett hvilken voksenperson de får dem av. Om noen skulle føle seg urimelig eller urettferdig behandlet, skal dette tas opp i ettertid. Dersom en elev nekter å etterkomme foresattes henstillinger, vil vedkommende bli hjemsendt.

Vi innskjerper at bruk av rusmidler er forbudt. Blir elever pågrepet i beruset tilstand ( det kan være nok at det lukter alkohol), eller i besittelse av rusmidler, blir de umiddelbart hjemsendt. Ved hjemsendelse må foreldrene tilbakebetale reiseutgiftene til aksjonskomiteen.
Eleven vil ikke ha krav på å få inntjente eller oppsparte midler refundert.

Ingen kommentarer: